ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​បាន​បង្កើតឱ្យ​មាន​ភាព​រាំង​ស្ងួត​មិន​ទៀង​ទាត់ និង​ភ្លៀង​និង​ទឹក​ជំនន់​ខុស​រដូវ ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​ការ​ចិញ្ចឹម​ជីវិត​របស់​កសិករ។ អង្គការអុកស្វាម សហការជា​មួយ​អង្គការ​ក្នុង​ស្រុកមួយ​ឈ្មោះ រចនា បាន​ផ្តល់​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ស្តី​ពី​បច្ចេកទេស​កសិកម្ម​ធន់​នឹង​អាកាសធាតុ ដើម្បី​ជួយ​កសិករ​ឱ្យ​ត្រៀម​ខ្លួន​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​បង្កើត​ប្រភព​ស្បៀង​ច្រើន​និងមុខ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​សម្រាប់​ការ​ចិញ្ចឹម​ជីវិត​ទៅថ្ងៃអនាគត។ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​បាន​បង្កើតឱ្យ​មាន​ភាព​រាំង​ស្ងួត​មិន​ទៀង​ទាត់ និង​ភ្លៀង​និង​ទឹក​ជំនន់​ខុស​រដូវ ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​ការ​ចិញ្ចឹម​ជីវិត​របស់​កសិករ។ អង្គការអុកស្វាម សហការជា​មួយ​អង្គការ​ក្នុង​ស្រុកមួយ​ឈ្មោះ រចនា បាន​ផ្តល់​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ស្តី​ពី​បច្ចេកទេស​កសិកម្ម​ធន់​នឹង​អាកាសធាតុ ដើម្បី​ជួយ​កសិករ​ឱ្យ​ត្រៀម​ខ្លួន​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​បង្កើត​ប្រភព​ស្បៀង​ច្រើន​និងមុខ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​សម្រាប់​ការ​ចិញ្ចឹម​ជីវិត​ទៅថ្ងៃអនាគត។
ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​បាន​បង្កើតឱ្យ​មាន​ភាព​រាំង​ស្ងួត​មិន​ទៀង​ទាត់ និង​ភ្លៀង​និង​ទឹក​ជំនន់​ខុស​រដូវ ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​ការ​ចិញ្ចឹម​ជីវិត​របស់​កសិករ។ អង្គការអុកស្វាម សហការជា​មួយ​អង្គការ​ក្នុង​ស្រុកមួយ​ឈ្មោះ រចនា បាន​ផ្តល់​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ស្តី​ពី​បច្ចេកទេស​កសិកម្ម​ធន់​នឹង​អាកាសធាតុ ដើម្បី​ជួយ​កសិករ​ឱ្យ​ត្រៀម​ខ្លួន​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​បង្កើត​ប្រភព​ស្បៀង​ច្រើន​និងមុខ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​សម្រាប់​ការ​ចិញ្ចឹម​ជីវិត​ទៅថ្ងៃអនាគត។


Image
Innovative farming, WALAS
Image
Innovative farming, women-led agriculture service team
Image
Innovative farming, women-led agriculture service team
Image
Innovative farming, women-led agriculture service team
Image
Innovative farming, women-led agriculture service team
Image
Innovative farming, climate change
Image
Innovative farming, saving group
Image
Innovative farming, clima